१४. अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था

१४. अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था

वाणिज्य नीति, २०७२ को कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछ । यसका साथै मन्त्रालय अन्तर्गतका वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र लगायतका निकायहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्य गर्नेछन् । त्यस्तो अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यको समग्र समीक्षा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने र सोको  आधारमा नीतिमा आवश्यकतानुसार समायोजन गर्दै लगिनेछ ।