१६. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार

१६. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार

यस नीतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।