१७. खारेजी र बचाउ

१७. खारेजी र बचाउ

(क)    वाणिज्य नीति, २०६५ खारेज गरिएको छ ।

(ख)     वाणिज्य नीति, २०६५ बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू यसै नीति बमोजिम भए गरेका मानिनेछन् ।