८. संस्थागत ब्यबस्था स्थागत

८. संस्थागत ब्यबस्था स्थागत

यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत थप नियमन निकायको ब्यवस्था सहित केन्द्रदेखि ग्रामीण तहसम्मको वर्तमान सांगठनिक संरचनाका विभाग, महाशाखा, शाखा, उपशाखा आदि र सोही अनुसारका कर्मचारी दरबन्दीहरू राज्यको पुनसंर्रचना समेतलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता अनुसार थपघट गरिनेछ ।