९. वित्तीय स्रोत

९. वित्तीय स्रोत

सरकारी स्रोत, वैदेशिक ऋण तथा सहयोग तथा निजी क्षेत्रको यस क्षेत्रमा हुने लगानी समग्रमा यस राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनका स्रोत हुने छन् ।