१०. अनुगमन तथा मूल्यांकन

१०. अनुगमन तथा मूल्यांकन

१.    सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको प्रत्येक तहमा नियमितरूपले अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गर्न चुस्त र प्रभावकारी संयन्त्रको बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईने छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरी व्यवहारमा ल्याएको नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यन्वयनमा ल्याएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली समेतलाई मध्यनजर गर्दै प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिने छ ।

२.    स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई समयानुसार परिमार्जन र पूर्ण कम्प्युटर प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिने छ ।