११. जोखिम

११. जोखिम

१. स्वास्थ्य क्षेत्रको  समष्टिगतरूपमा स्रोत परिचालन रणनीतिको अभावमा स्रोत परिचालनमा कठिनाई हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

२. मुलुक सङ्घीय संरचनामा परिणत हुँदा कार्यान्वयन गरिने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू केन्द्र र सङ्घको दायित्वभित्र पर्ने गरी छुट्टयाई स्वास्थ्य नीतिको पुनर्समायोजन गर्नुपर्ने हुन    सक्दछ ।