प्रेस रिलिज

प्रेस रिलिज

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार लगायतका कार्यमा सहयोग स्वरुप नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको १५ (पन्ध्र) दिनको तलब बराबरको र अन्य कर्मचारीहरुको हकमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बैठकबाट निर्णय भए बमोजिमको रकम कट्टा गरी सम्बन्धित कोषमा दाखिला गरिएको छ ।