५. नीतिको औचित्य

५. नीतिको औचित्य

त्रिवर्षीय योजना (२०१०–११/२०१२–१३) र दोस्रो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम (२०१०–                २०१५) अनुसार स्वास्थ्यको विद्यमान अवस्थामा सुधारका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति लागु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।  राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति आवश्यक हुनुका खास कारणहरूः

१.  स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्दा आउनसक्ने आर्थिक अवरोध हटाएर स्वास्थ्य सेवामा मूलतः गरिब तथा सीमान्तकृत जनता र लक्षित वर्गको पहुँच र समता अभिवृद्धि  गर्न ।

२.    समतामूलक रूपमा वित्तीय साधन परिचालन गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमद्वारा  पूर्व भुत्तानी तथा जोखिम एकिकृत गर्ने संयन्त्रको प्रर्वद्धन      गर्न ।

३.    स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन एवं स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा दक्षता,  प्रभावकारिता र जवाफदेही तथा गुणस्तर बढाउन अभिप्रेरित गर्न ।

४.    स्वास्थ्य सेवाको एकीकृतरूपमा सुदृढीकरण गर्न ।

५.  सेवा प्राप्त गर्ने स्पष्ट कार्यविधि, जनचेतना अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सेवा ग्रहण गर्ने अभ्यासमा परिवर्तनका लागि जनचेतना जगाई नागरिकको स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्ने व्यवहारमा सुधार ल्याउन ।