६. दीर्घकालीन लक्ष्य र मुख्य उद्देश्य

६. दीर्घकालीन लक्ष्य र मुख्य उद्देश्य

६. १   दीर्घकालीन लक्ष्य 

नेपाली जनताको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्नु यस नीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ ।

  ६.२   मुख्य उद्देश्य

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमासुधारल्याई सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु यस नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।

     ६.३     विशेष उद्देश्य

यस नीतिका बिशेष उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेका छन्:

१.  स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा पूर्वभुक्तानी र जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने ।

२.  वित्तीय साधनको समतामूलक परिचालन गर्ने ।

३.  स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता, दक्षता र                    जवाफदेहीतामा सुधार ल्याउने ।