४. उद्देश्य

४. उद्देश्य

भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको माध्यमबाट महिला, अपाङ्ग, पिछडिएका, उत्पीडित, उपेक्षित एवं दलित वर्ग सहितका स्थानीय जनताहरुको सामाजिक सेवा, आर्थिक अवसर र स्रोतको पहुँचमा अभिवृद्धि हुनेछ ।