५. रणनीति

५. रणनीति

उपरोक्त उद्देश्य हासिल गर्न निम्न नीतिहरु अवलम्वन गरिने छन्:

५.१  बिषयगत मन्त्रालयहरुबाट स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु स्थानीय निकायमा निक्षेपण (Devolution) गरिनेछ ।

५.२ स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि उपयूक्त संस्थागत संरचनाको विकास एवं प्राविधिक क्षमतामा अभिवृद्धि गरिनेछ ।

५.३ जनसहभागिताको माध्यमबाट स्थानीय पुर्वाधार विकासमा स्थानीय स्रोत, साधन र सीप परिचालन गर्ने अबधारणा तथा कार्यशैली अबलम्वन गरिनेछ ।

५.४ स्थानीय पूर्वाधार विकासमा संलग्न दातृ निकाय बीच सामान्जस्यता कायम गर्दै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ ।