१. पृष्ठभूमि

१. पृष्ठभूमि

जनतालाई उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक तथा प्रवद्र्धानात्मक सेवाहरु सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट प्रवाह गर्न नेपाल सरकार कटिवद्ध रहेकोले उच्चतम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म आशातित रुपमा स्वास्थ्य कार्यक्रमका नतिजाहरु प्राप्त गर्न सकिदैन । यिनै वास्तविकताहरुलाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य सम्वन्धी योजना तथा कार्यक्रम तय गर्दा गुणस्तरको क्षेत्रलाई समुचित ध्यान दिईएको छ । नेपाल सरकारको दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना (१९९७–२०१७) ले सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा गुणस्तर निर्धारण प्रणाली स्थापना क्षेत्र रणनीति सन् २००४ ले पनि गुणस्तर निर्धारण तथा सेवा प्रोटोकलको विकासमा जोड दिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (२००४–२००९) को प्रतिफल नं. ८ मा समेत गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ ।