२. लक्ष्य 

२. लक्ष्य 

२.१ सरकारी, गैरसरकारी एवम् निजी क्षेत्रवाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाहरु निर्धारित राष्ट्रिय मापदण्ड तथा मान्यता अनुस्प गुणस्तरीय छन् भन्ने सुनिश्चत गर्ने ।

२.२ सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेबाका साथै स्वास्थ्य व्यावसायी तथा अर्धव्यावसायीहरुलाई प्रदान गर्ने एउटा छुुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गर्ने ।