३. उद्देश्य

३. उद्देश्य

३.१ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर विकास तथा सुधाका क्रियाकलापहरुलाई सवै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा कार्यत्रलमहरुसंगै एकीकृत गर्ने ।

३.२ स्वास्थ्य सेवाग्राहीको आबश्यकता पूरा गर्न सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य सेबाको गुणस्तर सुनिश्तिता प्रणाली  र गुणस्तर सुधारका गतिविधिहरु राम्रोसँग संञ्चालन गरिएको सुनिश्चित गर्ने ।