४. नीति

४. नीति

४.१ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न यस सेवालाई अत्यावश्यकिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीकै एक अभिन्न अंगको रुपमा विकास गर्ने ।

४.२ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र समुदायसँग साझेदारी विकास गर्ने ।

४.३ गुणस्गरीय सुनिश्चित गर्न मामदण्डहरु विकसित गरी यसको दिगोपना कायम राख्न अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म समुदायमुखी बनाउने ।