अनुसूची –१ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालायस्तरीय गुणस्तर सुनिश्चितता निर्देशक समिति

अनुसूची –१ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालायस्तरीय गुणस्तर सुनिश्चितता निर्देशक समिति

गठन
१. प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सा महाशाखा (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) – अध्यक्ष

२. महानिर्देशक/निर्देशक स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग (३ जना) – सदस्य

३. प्रतिनिधि नेपाल स्वमस्थ्य अनुसन्धान परिषद् – सदस्य

४. प्रतिनिधि विभिन्न परिषद्वाट (२जना ) – सदस्य

५. कानून अधिकृत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य

६. प्रतिनिधि उपभोक्ता मञ्च – सदस्य

७. प्रतिनिधि निजी स्वास्थ्य संस्था संघ (एफिन) – सदस्य

८. प्रमुख अनुगमन मूल्याङ्कन, जनस्वास्थ्य प्रशासन महाशाखा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य सचिव

कार्यक्षेत्र :
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गुणस्तर सुनिश्चितता निर्देशक समिति मूल समितिको रुपमा रहनेछ: यसले तल उल्लिखित काम गर्ने छ:

  • सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी संस्थाद्वारा गरिने सवै गुणस्तर सम्वन्धी कार्यक्रमको नियमन (च्भनगबितभ) गर्ने ।
  •  स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत रहने गुणस्तर निर्धाण शाखालाई गुणस्तरीय कार्यक्रम/कृयाकलाप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने ।
  •  स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको सुधारको लागि राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण नीति परिमार्जन तथा रणनीति निर्माण सम्वन्धी कार्य अध्यावधिक गर्ने ।
  •  स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापको अनुमोदन गर्ने ।
  •  गुणस्तर निधाएरण निर्देशक समितिको वैठक कम्तिमा वर्षमा एक पटक वस्नेछ । उक्त वैठकमा आवश्यकता अनुरुप समितिमा सम्वन्धित संगठन/संस्था तथा व्यक्तिलाई आमन्त्रित गर्न सकिनेछ ।