अनुसूचि – २ जिल्लास्तरीय गुणस्तर सुनिश्चितता कार्य समितिको गठन तथा कार्यक्षेत्र

अनुसूचि – २ जिल्लास्तरीय गुणस्तर सुनिश्चितता कार्य समितिको गठन तथा कार्यक्षेत्र

गठनः
१. जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य प्रमुख – अध्यक्ष
२. मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट वा प्रतिनिधि, जिल्ला अस्पताल – सदस्य
३. अस्पताल नर्सिङ्ग प्रमुख – सदस्य
४. ल्याव टेक्नीसियन, जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यलय/अस्पताल – सदस्य
५. जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयका हेल्थ असिस्टेन्ट/पव्लिक हेल्थ नर्स – सदस्य
६. जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयका तथ्याङ्क सहायक – सदस्य
७. गैर सरकारी संस्था/नर्सिङहोमका प्रतिनिधि – सदस्य
८. उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि – सदस्य
९. जिल्ला स्वा./जन स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत वा निरीक्षक – सदस्य सचिव

कार्यक्षत्र:

  •  स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यावस्थापन महाशाखाको गुणस्तर निर्धारण शाखाबाट प्राप्त नीति निर्देशनको आधारमा गुणस्तर सम्वन्धी क्रियकलाप सञ्चालन गर्ने ।
  •  जिल्ला भित्र संचालित विभिन्न निजी, गैर सरकारी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्य सेवा दिएको सुनिश्चित गर्ने ।
  •  जिल्ला भित्र संचालित विभिन्न निजी, गैर सरकारी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
  •  गुणस्तर सुधारको लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिने तथा मेडिकल अडिट गर्ने ।
  •  जिल्ला भित्र गुणस्तर सुधारको लागि गुणस्तर सम्वन्धी कृयाकलापको योजना तर्जुमा गर्ने तथा कार्यन्वयन गर्ने ।
  • सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने गुणस्तर निर्धारण सम्वन्धी कृयाकलाप कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने ।
  •  स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाको गुणस्तर निर्धारण शाखामा आवश्यक सल्लाह सिफारिस सहित प्रतिवेदन गर्ने ।
  •  निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था संचालन, स्थापना तथा नविकरण गर्न सम्वन्धित सिफारिश गर्ने ।

जिल्लास्तरीय गुणस्तर निर्धारण कार्य समितिको वैठक वर्षमा कम्तीमा ३ पटक र आवश्यक परेमा सो भन्दा वढि पटक वस्न सक्ने छ । आवश्यकता अनुसार वैठकमा सम्बन्धित संघ, संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्तिलाई निमन्त्रणा गर्न सक्ने छ ।