अनुसूचि–३ गुणस्तर अनुगमन सूचकहरु

अनुसूचि–३ गुणस्तर अनुगमन सूचकहरु

विशेषतः स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भमा सेवाको गुणस्तरको परिमाण मापन गर्न धेरै कठिन कार्य भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । त्यसकारण गुणस्तर मापन कार्य विभिन्न कुराहरु जस्तो निरीक्षण, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको व्यवहार, सिप र ज्ञान साथै सुपरिवक्षकको व्यक्तिगत धारणा आदिमा आधारित हुन्छ । जे भएतापनि गुणस्तरीय सेवाका क्रियाकलापहरुको लागत (क्ष्लउगत), प्रकृया र त्यसको नतिजाको अबलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सूचकको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुले विभिन्न तहबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सम्वन्धी सेवाहरुको आधारमा अनुगमन सूचक तय गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर केहि सूचकहरु तल दिइएको छ ः

लगत मापक सूचकहरु         प्रक्रिया मापक सूचकहरु       प्रतिफलमापक सूचकहरु

 •  प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय व्यवास्थापन प्रणालीको स्थापना
 • सेवा प्रदायकलाई मापदण्ड र प्रोटोकल प्रयोग सम्वन्धी प्रदान गरिएको अभिमुखीकरण तालिम
 • दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिको उपलब्धता
 • स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी आचारसंहिताको उपलब्धता
 • क्रियाशील प्रेषण प्रणालीको स्थापना
 • क्रियाशील स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति
 • व्यक्ति र संस्थाको इजाजत नवीकरण तथा प्रमाणीकरण
 •  निर्धारित मापदण्ड अनुसारको भौतिक सुविधा, जनशक्ति, आषधि उपकरणको उपलब्धता ड्ड मापदण्ड, निर्देशिका र प्रोटोकल अनुसारको सेवा प्रवाह
 •  उपभोक्तालाई सेवाका वारेमा सल्लाह र सुझाव
 •  सेवाको नियमितता र ठिक समयमा फलोअपको सुनिश्चितता
 •  मापदण्ड अनुसार सेवा प्रदायकको व्यवहारको अवलोकन
 •  मापदण्ड अनुसार संक्रमण रोकथाम अभ्यास
 •  सेवा प्रवाहमा तत्परता
 •  स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको सहयोग (स्रोत, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन)
 •  सेवाको अभिलेखहरु व्यवस्थित राखिएको
 •  सामाजिक परीक्षण (ब्गमष्त) कार्य भैरहेका
 •  मेडिकल परीक्षण कार्य भैरहेको
 •  उपभोक्ताको गोपनीयता कायम गरिएको ड्ड सन्तुष्ट उपभोक्ता
 •  अस्पतालजन्य संक्रमणदर
 •  मृत्युदर
 •  निको हुने दर
 •  रोगवाट हुने जटिलता दर औसत प्रति विराम िअस्पतालको वसाई दिन
 •  पोष्ट अपरेटिभ मृत्युदर