६. उद्देश्य

६. उद्देश्य

देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी मानव संसाधन विकास गर्नु उच्च शिक्षाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । उच्च शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रयोजनका लागि तयार गरिएको यो उच्च शिक्षा नीतिको निम्नलिखित उद्देश्यहरु रहेका छन् ।

६.१  उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनलाई नियमित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै उच्च शिक्षामा पहुँच अभिबृद्धि गर्ने ।

६.२  विद्यालय शिक्षामा भएको क्षेत्रगत विस्तार र विविधिकरण समेतलाई दृष्टिगत गरी उच्च शिक्षालाई मौलिक ज्ञान र पहिचानको आधारस्तम्भका रुपमा स्थापित गरी समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासको उनयनका लागि विज्ञान र प्रविधि प्रति अभिप्रेरित प्रतिस्पर्धी र उद्ययमशील मानव संसाधन विकास गर्ने ।

६.३  उच्च शिक्षामा अध्ययन तथा अनुसन्धानका अवसरहरु वृद्धि गरी सान्दर्भिक, उपयोगी, गुणस्तरीय एवम् अन्तराष्ट्रिय परिवेश अनुकूल प्रतिस्पर्धी बनाउने ।