७. नीतिहरु

७. नीतिहरु

७.१  विद्यालय शिक्षाको कक्षा १२ वा सो सरहको तह पुरा गरेका विद्यार्थीको क्षमता र योग्यता (Aptitude and Merit) का आधारमा सबैका लागि उच्च शिक्षामा प्रवेश खुला हुने छ ।

७.२  गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रारुप तयार गरी सोको आधारमा शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन भएको सुनिश्चित गरिने छ  ।

७.३   राष्ट्रको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र राजनीतिक रुपान्तरणबाट सिर्जित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई सम्बोधन गर्न उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरु केन्द्रित गरिने छ ।

७.४   उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरु (विश्व विद्यालयहरु तथा तिनका आङ्गिक एवम् सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरु) को प्राज्ञिक उत्कृष्टता एवम् अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि पाठ्यक्रम र शैक्षिक प्रणाली एवम् व्यवस्थापनमा समय सापेक्ष सुधार गरिने छ ।

७.५   उच्च शिक्षामा अनुसन्धान एवम् प्रवर्तनलाई उच्च शिक्षा कार्यक्रमको अभिन्न अङ्गका रुपमा विकास गरिने छ ।

७.६   उच्च शिक्षालाई राष्ट्र विकासका लागि आवश्यक मानव संसाधन विकास गर्ने यन्त्रको रुपमा विकासत गरिने छ ।

७.७   उच्च शिक्षाको विकासका लागि सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी र साझेदारी कार्यलाई प्रोत्सहित गरिने छ ।

७.८  निश्चित मान्यता, मापदण्ड तथा प्रक्रियागत उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताका आधारमा उच्च शिक्षामा लगानीका क्षेत्र विस्तार गरी परिणाममुखी वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा अबलम्बन गरिने छ ।

७.९  केन्द्र र प्रदेश/स्थानीय तहबाट विश्व विद्यालयहरुको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र वर्गीकरण गरिने छ ।

७.१० उच्च शिक्षाको समन्वय तथा नियमन सरकारको दायित्व भित्र रहने र सरकारले लिएका नीति निर्देश गर्ने कार्य शिक्षा मान्त्रालयबाट हुने छ ।