८. रणनीतिहरु

८. रणनीतिहरु

उच्च शिक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गरिने रणनीतिहरु निम्नानुसार हुनेछन् :

८.१  विश्वसनियता एवम् प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको सुनिश्चित हुने गरी खुला एवम् दूर शिक्षा लगायतका व्यवस्थामार्फत उच्च शिक्षामा पहुँच अभवृद्धि गर्ने । (७.१)

८.२     उच्च शिक्षामा पिछडिएका भौगोलिक क्षेत्र, महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित, मधेसी समुदाय, अपाङ्गता भएका नागरिक एवम् आर्थिक रुपले विपन्न समुदाय र वर्गको उच्च शिक्षा अध्ययनमा निरन्तरताका लागि सहयोग कार्यक्रमहरुको व्यवस्था     गर्ने । (७.१)

८.३     गुणस्तरको सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायनका लागि स्वायत्त गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन बोर्ड स्थापना गर्ने । (७.२)

८.४    हाल सञ्चालनमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको सुधार एवम् नयाँ शैक्षिक संस्थाहरुको स्थापनाका लागि गुणस्तरको सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनलाई एक प्रमुख आधार बनाउने । (७.२)

८.५    उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता एवम् अन्तराष्ट्रिय विकासक्रम, मान्यता र प्रचलनसँग सान्दर्भिक   बनाउने । (७.२)

८.६    देशको विशेषता, सन्दर्भ एवम् विकासका सम्भाव्यताहरुलाई ध्यानमा राखी उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु कृषि, उर्जा, पर्यटन, जलस्रोत, स्थानीय प्रविधि, सम्पदा र संस्कृति, खेलकुद विज्ञान (Sports Science), जलवायु परिवर्तन लगायतका सेवा क्षेत्रहरुमा केन्द्रित गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासमा जोड दिई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम ज्ञान, सिप एवम् प्रविधिको विकास गर्ने । (७.३)

८.७  प्राकृतिक वातावरणको सन्तुलन, विपद् व्यवस्थापन एवम् दिगोपनका लागि उच्च शिक्षा कार्यक्रमहरुको विस्तार गर्ने । (७.३)

८.८  उच्च शिक्षा सञ्चालनमा संथागत स्वायत्तता तथा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्ने । (७.४)

८.९  उच्च शिक्षा प्रदायक विदेशी संस्थाहरु तथा तिनका सम्बन्धनमा सञ्चालित उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरु र तिनका शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र हितका आधारमा प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने र स्वदेशकै विश्व विद्यालयहरुका सम्बन्धन प्राप्त उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्रिय नियमन ढाँचा अन्तर्गत ल्याइ विदेशी विश्व विद्यालयबिच समन्वय गरी शिक्षण सिकाइ आदान प्रदान गर्ने । (७.४)

८.१० विश्व विद्यालय एवम् उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको अनुसन्धान कार्यक्रमहरुलाई राष्ट्रिय आवश्यकता एवम् अवसरहरुसँग आबद्ध गरी शैक्षिक अनुसन्धान एवम् नवप्रवर्तनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । (७.५)

८.११ राष्ट्रको मानव संसाधन योजनाका आधारमा आवश्यक मानव स्रोत विकासका लागि शैक्षिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने । (७.६)

८.१२ सामुदायिक, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रलाई उच्च शैक्षिक संस्थाहरु खोल्न, सञ्चालन गर्न तथा विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने । (७.७)

८.१३ विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा वा सम्बन्धन प्राप्त गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रचलित राष्ट्रिय नीति, आवश्यकता एवम् अन्तराष्ट्रिय सम्झौताका आधारमा मात्र स्वीकृति प्रदान गर्ने । (७.७)

८.१४ उच्च शिक्षामा लगानी तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका आधारमा उपयुक्त प्रविधि सहितको प्रणालीगत विकास गरी वित्तीय नियमन तथा अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाइ सरकारी अनुदानलाई उत्पादकत्व र गुणस्तरसँग आबद्ध गर्ने । (७.८)

८.१५ विश्व विद्यालयहरु सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी, निजी तथा सार्वजनिक साझेदारी लगायत आवश्यकता अनुसार उपाधि प्रदान गर्ने संस्था (Degree Awarding Institutions), आवासीय विश्व विद्यालय, शैक्षिक उत्कृष्टताका केन्द्रहरु, प्रतिष्ठानहरु, मानित विश्व विद्यालयहरु समेत समेटिने गरी उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको वर्गीकरण गर्ने । (७.९)

८.१६  उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था एवम् शैक्षिक कार्यक्रममा गुणस्तर सुनिश्चितताको मान्यता र मापदण्डका आधारमा नियमन गर्ने । (७.९)

८.१७ उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था एवम् शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न विद्यमान संस्थागत संयन्त्रको पुनरावलोकन गरी आवश्यक संरचनागत प्रबन्ध गर्ने । (७.१०)