१०. संस्थागत संरचना

 १०. संस्थागत संरचना

उच्च शिक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि हालको संरचनामा परिवर्तन गरी देहाय बमोजिमको संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ :

  • सरकारले लिएका नीति निर्देश गर्ने कार्य शिक्षा मन्त्रालय बाट हुने भएकाले उच्च शिक्षाको समन्वय र सहजीकरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा महाशाखा स्थापना हुनेछ ।
  • विश्व विद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा परिणत गर्ने र सो आयोग अन्तर्गत रहने गरी निम्नानुसारका संयन्त्रहरुको व्यवस्था हुनेछ :
  • उच्च शिक्षा/विश्व विद्यालय समन्वय समिति
  • उच्च शिक्षा वित्तीय व्यवस्थापन समिति
  • विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोष
  • राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप बोर्ड
  • उच्च शिक्षा आयोगको समन्वयमा देहायका स्वायत्त निकायहरु स्थापना हुनेछन्:

(क) गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन बोर्ड (Quality Assurance and Accreditation Board-QAAB

(ख)   उच्च शिक्षा अनुसन्धान परिषद्

(ग)   राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सेवा आयोग