१२. कानुनी व्यवस्था

१२. कानुनी व्यवस्था

प्रस्तुत नीति कार्यान्वयन गर्न एकिकृत उच्च शिक्षा ऐन तजुमा गरिने छ । यसबाट वयमान विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ऐन, विश्व विद्यालय ऐनहका साथै उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न ऐनहरु प्रभावित हुनेछन् ।