१३. अनुगमन र मूल्यांकन

१३. अनुगमन र मूल्यांकन

उच्च शिक्षा नीतिको अनुगमन गर्ने क्रममा देहायका अनुगमन योजना प्रभावकारी हुने देखिन्छ:

क्र.सं. क्रियाकलाप विधि जिम्मेवार निकाय अनुगमन सूचक जोखिम
रोजगार/व्यवसाय र बजारसँग मेल खाने उच्च शैक्षिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने उच्च शिक्षाको कार्यक्रममा सुधार गरेर विश्व विद्यालयहरु रोजगारको अवसर खर्चको अभाव र प्रतिभा पलायन
उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको सबलिकरण र विस्तार गरेर उच्च शिक्षा आयोग र विश्व विद्यालयहरु उच्च शिक्षाको कुल भना दर क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न लाग्ने समय

 

सबै विश्व विद्यालयहरुको शैक्षिक कार्यक्रममा एकरुपता कायम गर्ने

 

शैक्षिक कार्यक्रम र शैक्षिक क्यालेण्डर तय गरेर पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गरेर उच्च शिक्षा आयोग र विश्व विद्यालयहरु

 

शैक्षिक क्यालेण्डरको प्रयोग र  पाठ्यक्रम प्रारुपको उपयोग

 

क्रियाशील समन्वय

 

उच्च शिक्षाको उत्त्तीर्ण दर बढाउने अध्ययन– अध्यापन एवम् परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरेर

 

उच्च शिक्षा आयोग र विश्व विद्यालयहरु

 

उत्त्तीर्ण प्रतिशत अपेक्षित शिक्षण सिकाइ मापदण्ड पुरा गर्न लाग्ने समय

 

उच्च शिक्षाको गुणस्तरको सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन  प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन बोर्ड गठन गरेर

 

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, उच्च शिक्षा आयोग

 

बोर्ड गठन कानून निर्माणमा लाग्ने समय

 

उच्च शिक्षाको व्यवस्थित विकास र प्रवर्धन गर्ने

 

राष्ट्रिय स्थानमान ग्रिड तयार गरेर

 

उच्च शिक्षा आयोग राष्ट्रिय स्थानमान ग्रिड कार्यान्वयन

 

समायोजन र पुन:वितरणमा लाग्ने समय

 

वैदेशक सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको नियमन गर्ने व्यवस्थापन र अनुगमन— सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेर

 

उच्च शिक्षा आयोग मापदण्डका आधारमा सञ्चालनमा आएका उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरु

 

मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन मा लाग्ने समय

 

विश्व विद्यालयलाई सूचकका आधारमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेर उच्च शिक्षा आयोग सूचकको विकास र कार्यान्वयन सर्वमान्य सूचक निर्माणमा लाग्ने समय
उच्च शिक्षामा सरकार, सरोकारवाला एवम् स्थानीय निकायको सहभागिता वृद्धि गर्ने साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर शिक्षा मन्त्रालय र उच्च शिक्षा आयोग साझेदारीतामा सञ्चालित उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरु कानुनी प्रावधान निर्माणमा लाग्ने समय
१० एकीकृत उच्च शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने एकिकृत उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गरेर नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसद र शिक्षा मन्त्रालय एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन कार्यान्वयन एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन निर्माणमा लाग्ने समय
११  विश्व विद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा परिणत गर्ने ऐन संसोधन गरेर नेपाल सरकार, संसद र शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा आयोगको स्थापना कानुन निर्माणमा लाग्ने समय
१२ गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन बोर्ड उच्च शिक्षा अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सेवा आयोग स्थापना गर्ने ऐन तर्जुमा गरेर नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसद,  शिक्षा मन्त्रालय र उच्च शिक्षा आयोग गुणस्तर सुनिश्चितता एवम्  प्रत्यायन बोर्ड, उच्च शिक्षा अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सेवा आयोग स्थापना कानुनी प्रावधान निर्माणमा लाग्ने समय