१४. जोखिम

  १४. जोखिम

उच्च शिक्षा नीति कार्यान्वयनको क्रममा देहायका जोखिमहरु आउन सक्ने देखिएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि देहायका कार्यहरु उपयोगी हुन सक्छन् ।

क्र.सं. जोखिम सम्बोधन गर्ने उपाय जिम्मेवार निकाय
एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन पारित हुन समय लाग्न सक्ने सबै सरोकारवालाहरुको सहमति कायम गरी विधेयक पेस गर्ने नेपाल सरकार- मन्त्रीपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालय
सबै विश्व विद्यालयहरुको शैक्षिक कार्यक्रममा एकरुपता कायम गर्न समय लाग्न सक्ने विश्व विद्यालय समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउने नेपाल सरकार- मन्त्रीपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालय