७. कार्य नीतिहरु

७. कार्य नीतिहरु

नेपालमा विज्ञापन रहित प्रशारण गर्नका लागि निम्न कार्यनीतिहरु अवलम्वन गरिने छ ।
क) यो नीति लागु भएपछि डाउनलिङ्क अनुमति लिई टेलिभिजन प्रशारण गर्न चाहने संस्थालाई विज्ञापन रहित हुनु पर्ने शर्त तोकी अनुमति प्रदान गर्ने ।
ख) यो नीति लागु हुनु पूर्व डाउनलिङ्कको अनुमति लिइसकेका सबै प्रकारका विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रशारकहरुलाई आ.व. ०७३।७४ को अन्तिम सम्म आफ्ना च्यानलहरुलाई विज्ञापन रहित प्रशारण गर्न शर्त तोक्ने ।
ग) डाउनलिङ्क अनुमति लिइसकेका ती विदेशी च्यानलहरुको लागि दिइने विदेशी विनिमय सिफारिश सोही आधारमा गर्ने ।
घ) आ.व. ०७३।७४ भित्र विज्ञापन रहित प्रशारण गर्ने विदेशी च्यनलहरुको डाउनलिङ्क अनुमति दस्तुर एकमुष्ठ तोक्ने ।
च) टेलिभिजन सिग्नल, डाउनलिङ्क सिग्नल र केबुल वितरणलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय प्रशारण ऐन अन्र्तगत छुट्टै नियमावली स्वीकृत गरी लागु गर्ने ।
छ) नेपाली टेलिभिजन च्यानलमा हुने व्यापारिक बस्तुहरुको विज्ञापन अनिवार्य रुपमा सेँसर गरेर प्रशारण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
ज) Clean Feed मा नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरुमा नेपालमै तयार हुने विज्ञापनको फिड गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने ।