८. नीति कार्यान्वयन र अनुगमन

८. नीति कार्यान्वयन र अनुगमन

नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु प्रशारण गर्दा विज्ञापन रहित प्रशारण गर्ने व्यवस्था गर्न तयार पारिएको विज्ञापन रहित नीति, २०७३ कार्यान्वयनका लागि सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने छ ।
(क) कार्यान्वयन कार्ययोजना
क्र.सं.           क्रियाकलाप          समय           जिम्मेवार          निकाय             कैफियत
१. विज्ञापन रहित नीति सरोकारवालाहरसंग अन्र्तक्रिया गरी कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने २०७३ भाद्र मसान्त सम्म सूचना तथा संचार मन्त्रालय
२. राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने, २०७३ आश्विन मसान्त सम्म सूचना तथा संचार मन्त्रालय
३. टेलिभिजन सिग्नल वितरण र केबल वितरण सम्बन्धी छुट्टै नियमावली तर्जुमा गरी लागु गर्ने २०७३ माघ मसान्त सम्म सूचना तथा संचार मन्त्रालय
४. समग्र विज्ञापन निर्माण, वितरण, प्रकाशन र प्रशारणको लागी छुट्टै नियम र संरचना तयार गरी लागु गर्ने, २०७३ चैत्र मसान्त सम्म सूचना तथा संचार मन्त्रालय

५. विज्ञापन रहित प्रशारण पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुने २०७४ श्रावण १ देखि सूचना तथा संचार मन्त्रालय

(ख) नीतिको नियमित अनुगमन गरिनेछ ।