सपथ ग्रहण

सपथ ग्रहण

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम रिक्त तीन जना सदस्य पदमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/११/१२ को निर्णयानुसार श्री उद्धव चन्द्र घिमिरे, श्री शोभा बुढाथोकी र श्री नारायणा नेपाल मनाेनयन हुनु भएकोमा  मिति २०७६/११/२९ गते आयोगका अध्यक्षज्यूले सपथ ग्रहण गराउनु भयो । सपथ ग्रहण लगत्तै आयोगको बैठक समेत सम्पन्न भयो ।