१७. अन्तर्राष्ट्रिय/क्षेत्रीय सहयोग

१७. अन्तर्राष्ट्रिय/क्षेत्रीय सहयोग

१७.१. भूमिका / वर्तमान स्थिति

१७.१.१.अपाङ्गहरुका लागि अवसर समानीकरण सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रमाणिक नियमहरु १९९४ नियम २२ मा अपाङ्गहरुका लागि अवसर समानीकरणका नीतिहरु सम्बन्धी काममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सरकार सक्रियरुपले सहभागी हुनु पर्ने कुरा उल्लेख छ ।

१७.१.२.एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गहरुको दशक १९९३-२००२ मा क्षेत्रीय समन्वय कार्य तालिका अनुरुप राष्ट्रिय कार्यक्रमको कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित निकाय तथा संस्थाहरुको संजाल (नेटवर्क) बनाई कार्य गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

१७.१.३.विवाको सहश्राब्दीको कार्य योजना २००० को कार्यान्वयन ढांचाको प्राथामिक क्षेत्र भित्र तोकिएको लक्ष्य इ (२) को १५ मा आधारभूत संरचना विकासका लागि लगानी गर्ने सवै अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संस्थाहरुले ऋण । अनुदान प्रदान गर्दा सबैका लागि अनुकुल हुने खालको डिजाइन अवधारणालाई समहित गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।

१७.१.४.अन्तर्राष्टिय र क्षेत्रीय सहयोग अदान प्रदान तथा विस्तारको लागि नेपाल सरकार सम्वद्ध मन्त्रालय लगायतका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले सहकार्य गरिरहेका छन् ।

१७.२. मुद्दा तथा समस्या

१७.२.१.अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोग अदान प्रदान तथा विस्तारको लागि नेपाल सरकार र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लगायतका विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले कार्य गरिरहे पनि अपाङ्गतालाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोग विस्तार र संवर्धन गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम वनेको पाइन्न ।

१७.२.२.अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोग अन्तर्गत नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विकासका लागि विभिन्न सहयोग कार्यक्रमहरु संचालित छन् । तथापी कार्यक्रमहरु अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी बन्न सकेको पाइन्दैन ।

१७.३. उद्देश्यः अपाङ्गहरुको विकास प्रवद्र्धन र सशक्तिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोगको विस्तार र समन्वय गरिने छ ।

१७.४. नीति

१७.४.१.अपाङ्गहरुको विकास र सशक्तिकरणलाई जोड दिएर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोग विस्तार र संवर्धन गर्ने नीति लिईने छ ।

१७.५. रणनीति

१७.५.१.मुलुकमा अपाङ्गहरुको सबै पक्षको विकासलाई केन्द्रित गरी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोग विस्तार र संवर्धन गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम वनाइने छ ।

१७.५.२.अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुका कार्यक्रममा अपाङ्गहरुलाई समावेश गर्दै कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

१७.६. कार्ययोजना

सि.नं. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय सहयोगी निकाय समय अवधि अनुगमन सूचक
अपाङ्गहरुलाई केन्द्रित गरी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोग विस्तार र संवर्धन गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम वनाइने छ । महिला, बालबालिका तथा

समाज कल्याण

मन्त्रालय, परराष्ट्र

, अर्थ मन्त्रालय,

राष्ट्रिय योजना

आयोग

शिक्षा तथा खेलकूद,

स्वास्थ्य तथा

जनसंख्या मन्त्रालय

समेत सम्बद्ध

मन्त्रालयहरु , समाज

कल्याण परिषद्,

राष्ट्रिय /अन्तराष्ट्रिय

गैरसरकारी संस्थाहरु ।

दशौं र एघारौं

अवधि

 

·  अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुकोसहयोगको किसिम र मात्रा (आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक)

·  राष्ट्रिय कार्यक्रम