६. दूरदृष्टि, परिदृश्य  तथा लक्ष्य

६. दूरदृष्टि, परिदृश्य  तथा लक्ष्य

दूरदृष्टि
वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको माध्यमबाट नेपाललाई श्रृजनशील राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्ने ।

परिदृश्य
वौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न विधाहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गर्दै आर्थिक सम्वृद्धि हाँसिल गर्ने ।

लक्ष्य
वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रवद्र्धन एंव उपयोगद्वारा नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक समुन्नति हाँसिल गर्ने ।