७. उद्देश्यहरु

७. उद्देश्यहरु

यस नीतिका प्रमूख उद्देश्यहरु देहायबमोजिम रहेका छन्ः
(१) वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
(२) वौद्धिक सम्पत्तिका सर्जक तथा सामाजिक हितका बीचमा सन्तुलित प्रणालीको विकास गर्ने ।
(३) समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक समुन्नतिका लागि वौद्धिक सम्पत्तिको महत्वबारे जनस्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने ।
(४) वौद्धिक सम्पत्तिका विधाहरुको व्यवसायीकरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने ।
(५) वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा अधिकार प्रचलनका ९भ्लायचअझभलत० लागि सशक्त कानूनी, संस्थागत तथा मानव श्रोतको विकास गर्ने ।