११. आर्थिक व्यवस्था

११. आर्थिक व्यवस्था

(१) वौद्धिक सम्पत्ति प्रवद्र्धनका लागि वौद्धिक सम्पत्ति प्रवद्र्धन कोषको व्यवस्था गरिनेछ । सो कोषमा देहायअनुसारको रकम रहनेछन् :
(क) नेपाल सरकारको अनुदान,
(ख) वौद्धिक सम्पत्तिको आवेदन र दर्ता दस्तुर बाहेक विभिन्न सेवा शुल्क वापत उठेको रकम,
(ग) स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त रकम र
(घ) अन्य विविध स्रोतबाट उठेको रकम ।
(२) कोषको सञ्चालन नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुनेछ ।
(३) कोषको रकम जनचेतना अभिवृद्धि, तालिम सञ्चालन, भौतिक सामाग्रीको आपूर्ति जस्ता वौद्धिक सम्पत्ति प्रवद्र्धन र विकासका काममा खर्च गरिनेछ ।