१२. कानूनी व्यवस्था

१२. कानूनी व्यवस्था

(१) यो नीति कार्यान्वयन गर्न औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार तथा अन्य वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनहरु तर्जुमा एवं परिमार्जन गरिनेछ र आवश्यकताअनुसार वौद्धिक सम्पत्तिका थप विधाहरुमा कानून निर्माण गर्दै लगिनेछ ।
(२) वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्दा विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सम्बद्ध वौद्धिक सम्पत्ति सम्झौता अन्र्तगत अतिकम विकसित मुलुकलाई प्राप्त छुट, सहुलियत र सुविधाको प्रभावकारी गर्ने नीति लिइनेछ ।