१३. नीति कार्यान्वयनको समयावधि

१३. नीति कार्यान्वयनको समयावधि

प्रस्तुत नीति कार्यान्वयनका लागि वौद्धिक सम्पत्ति कार्यकारी समितिले विस्तृत कार्ययोजना बनाई दुई वर्षभित्र आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी लागु गरिनेछ ।