१४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

१४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय र सम्बद्ध मन्त्रालयहरुले संयुक्त रुपमा नीति कार्यान्वयनको स्थितिको वार्षिक मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।