१५. नीतिको पुनरावलोकन र परिमार्जन

१५. नीतिको पुनरावलोकन र परिमार्जन

नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, उपयुक्तता र उपादेयता बारे प्रत्येक पाँच वर्षमा मूल्याङ्कन गरी नीतिमा समसामयिक पुनरावलोकन तथा सुधार गरिनेछ । वौद्धिक सम्पत्ति सम्बद्ध अन्य नीति तथा कानूनहरु समेत आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन र परिमाजृन गरिनेछ ।