५.    नीतिका अधार

५.    नीतिका अधार

यस नीति तयार गर्नें क्रममा वन विकास गुरु योजना, २०४६, कबुलियती वन नीति, २०५८, राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९, राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति र कार्यान्वयन       योजना, (२०७१÷२०७७), वन्यजन्तु पालन, प्रजनन तथा अनुसन्धान कार्यनीति, २०६०,     जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति, २०६१, वन क्षेत्रको जग्गा अन्य   प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३, जलवायु परिवर्तन नीति,    २०६८, वन क्षेत्रको रणनीति, २०७१ (मस्यौदा), त्रिवर्षिय योजना, (२०७१÷२०७४)    र नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) द्वारा २०६९ माघ १२ मा स्वीकृत ‘समृद्धिका लागि वन’ को अवधारणा लगायत अन्य सान्दर्भिक नीति तथा कार्यक्रम र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका       सम्बन्धित महासन्धिहरुलाई समेत आधार मानिएको छ ।