६.    नीतिको नाम र प्रारम्भ

६.    नीतिको नाम र प्रारम्भ

६.१. यो नीतिको नाम “वन नीति, २०७१” रहने छ ।

६.२. यो नीति वन क्षेत्रको मूल नीतिको रुपमा रहने छ । वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जडीबुटी, भू तथा जलाधार संरक्षण लगायतका वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीति र रणनीति यस नीतिबाट निर्देशित हुने छन् ।

६.३. यो नीति नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने  छ।