७.    दूरदृष्टि

७.    दूरदृष्टि

वन, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनद्वारा स्थानीय र राष्ट्रिय    समृद्धिमा योगदान पुर्याउने ।