८.    लक्ष्य

८.    लक्ष्य

वन, वनस्पति, जडीबुटी, वन्यजन्तु, संरक्षित क्षेत्र, जैविक विविधता र जलाधारको       समुचित संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धि गरी      विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार र पारिस्थितिकीय प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्ने ।