९.    उद्देश्य

९.    उद्देश्य

यो नीतिका उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेका छन् :

९.१. वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, संरक्षित क्षेत्र तथा जलाधारको संरक्षण एवं व्यवस्थापन  गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने ।

९.२.  वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गरी स्थानीय तथा राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै निकासी प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको    योगदान अभिवृद्धि गर्ने ।

९.३. सामुदायिक वन लगायतका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको विकास  र प्रवद्र्धन गर्ने ।

९.४. वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न  गराई आय आर्जन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।

९.५. वन क्षेत्रको सुशासन सुदृढीकरण गर्ने ।