१२.  कार्यान्वयन व्यवस्था

१२.  कार्यान्वयन व्यवस्था

यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देहायका कार्य गरिने छ :

१२.१ आवश्यक पर्ने कानून, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मार्गदर्शनको तर्जुमा, परिमार्जन तथा   सुधार गरिने छ ।

१२.२ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, यस अन्तर्गतका निकाय, समुदाय तथा सरोकारवालाको संस्थागत सुदृढीकरण गरी थप क्षमतावान र जिम्मेवार बनाउँदै लगिने छ ।

१२.३ नीति कार्यान्वयनमा अन्य निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वय र    सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय नीति समन्वय संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।

१२.४ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय र समुदायको अनुगमन   र मूल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।

१२.५ यो नीति लागू हुनुभन्दा अगाडि तयार भएका वन क्षेत्र सम्बन्धी उपक्षेत्रगत नीतिलाई यसै नीति अन्तर्गत समायोजन गरी कार्यान्वयन गरिने छ । आवश्यकता अनुसार थप नयाँ उपक्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।