१४.  अनुगमन तथा मूल्यांकन

१४.  अनुगमन तथा मूल्यांकन

१४.१ यो नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमनको कार्य वन तथा भू÷संरक्षण मन्त्रालयले गर्ने छ ।

१४.२ यस नीतिको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, उपयुक्तता र उपादेयताको   सहभागितामूलक रुपमा प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरिने छ ।