१५.  जोखिम

१५.  जोखिम

१५.१ वन क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन बहुपक्षीय सरोकारको बिषय भएकाले सबै     सरोकारवाला निकायको सहयोग नभएमा कार्यान्वयनको प्रभावकारीतामा जोखिम    रहने छ ।

१५.२ उपयुक्त कानूनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था र वित्तीय     व्यवस्था हुन नसकेमा यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था     रहन्छ ।