१६.  बाधा अड्काउ फुकाउन

१६.  बाधा अड्काउ फुकाउन

यस नीतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै बाधा–अड्काउ परेमा वा समस्या     उत्पन्न भएमा वन तथा भू÷संरक्षण मन्त्रालयले त्यस्तो बाधा–अड्काउ फुकाउन    आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने छ