६.   लक्ष्य

६.   लक्ष्य

नेपालमा मौरीपालनलाई एउटा प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायको रुपमा विकास गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गरि, महको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्ने यस नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।