७.   उद्देश्यहरु

७.   उद्देश्यहरु

७.१   मौरी चरणको सुधार, सुदृढीकरण र समुचित प्रयोग, गोला व्यवस्थापन, आवश्यक पूँजी, पूर्वाधार, प्राविधिक ज्ञान र सीपमा सबै मौरीपालकहरुको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने साथै उपजहरुको विविधिकरण गर्ने ।

७.२   मौरीजन्य उपजहरुको उत्पादन/उत्पादकत्व बढाउने, लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार  गर्ने, मौरीजन्य उपजहरुको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गर्ने तथा व्यापार सन्तुलन गर्ने ।

७.३   रैथाने र स्थानीय मौरीहरुको संरक्षण संवर्द्धन गर्ने र मौरी गोलाहरुको संख्यात्मक वृद्धि गरी परागसेचन सेवाको अभिवृद्धि गर्ने ।

७.४   मौरीपालन पेशामा परम्परागत मह शिकारी, आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्गहरुलाई मूल प्रवाहीकरण गरि गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग गर्ने ।