९.    संस्थागत संरचना

९.    संस्थागत संरचना

सरकारी निजी तथा सहकारीको साझेदारी अवधारणा (Public Private Partnership)  अनुसार हाल मौरीपालन तथा मौरीजन्य उत्पादन विकास कार्यक्रममा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले कृषक, सहकारी संघ संस्थाहरुलाई समेट्ने गरि मौरीपालन सेवा विस्तार तथा मौरीजन्य उत्पादन विकास सम्बन्धी मौरी प्रबर्द्धन नीतिमा आवश्यकता अनुसार समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सकिने छ ।