११. कानुनी व्यवस्था

११. कानुनी व्यवस्था

यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार एन, नियम तथा निर्देशिका, कार्यिवधि वा मापदण्डहरु तर्जुमा गरिने छ ।